പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

11 July 2016

हिन्दी के उपसर्ग

1अभाव, निषेधअछूता, अथाह, अटल
2अनअभाव, निषेधअनमोल, अनबन, अनपढ़
3कुबुराकुचाल, कुचैला, कुचक्र
4दुकम, बुरादुबला, दुलारा, दुधारू
5निकमीनिगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा
6हीन, निषेधऔगुन, औघर, औसर, औसान
7भरपूराभरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार
8सुअच्छासुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल
9अधआधाअधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा
10उनएक कमउनतीस, उनसठ, उनहत्तर, उंतालीस
11परदूसरा, बाद कापरलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित
12बिनबिना, निषेधबिनब्याहा, बिनबादल, बिनपाए, बिनजाने

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom