പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

11 December 2010

Mountain Child

The mountain child —
a fragment of the mountain —
plays in the lap of the mountain


Toddling up the mountain
he plants his feet in the mountain soil
to rise like a mountain
in the land of mountains


The whole mountain
lives inside the mountain child
And in the lap of the mountain
lives the scurrying mountain child


The mountain child sees
a plane flying over the mountain
And he asks his father —
What is that bird?

Nirmala Putul

Is a poet from India who writes in Hindi.
Nirmala Putul was born in 1972, in a Santhali Adivasi (tribal) family. She writes in the Indian tribal language, Santali. She has a diploma in nursing. A collection of her poems Nagare Ki Tarah Bajte Hain Shabad (Words resound like drums) was published in 2004.
Nirmala Putul counterpoises her tribal world with the 'developed' modern world. Her poetry questions the whole notion of 'development' and 'progress' in modern civilization. Her poetry is very musical and full of nature imagery. There is an echo of tribal songs in her work

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom