പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

08 May 2011

स्कूल का बस्तास्लेट-खड़िया,  
कलम दवात और तख्ती
वाला बस्ता
कितना हल्का था
जबकि  
उसमें भरे रहते थे
निबौरियां, कंचे, गिट्टे और  
मोर के पंख भी
और हाँ बहुत सारे
नन्हें और मासूम सपने भी  

वो बस्ते कभी भारी
हुए भी नहीं  
तब भी
जब स्कूल से लौटते हुए
कच्चे आमों से भरे  
हुए वो बस्ते
उलट दिए जाते थे
दादी-माँ की गोद में

छुट्टी की घंटी बजी नहीं कि
बचपन और बस्ता
दोनों दौड़ पड़ते थे
खेतों, मैदानों, पगडंडियों और
नदी के किनारों की तरफ
घर जाने की जल्दी आखिर किसे थी?

नीली स्याही के बड़े-बड़े
धब्बों वाले वो बस्ते नहीं रहे
अब स्कूल बैग हैं
न निबौरियां, न कंचे, न गिट्टे,
न मोर के पंख
पर भारी तो होंगे ही
आखिर इसमें ठूंस-ठूंस
कर भर दिए हैं माँ-बाप ने
अपने सपने
.......................................गोपी नाथ

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom