പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

20 June 2012

रविजी से मिलें।

जैनी पात्र पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी http://chiragknr1.blogspot.in/

आठवी के छातो को जैनी पर एक  विशलेषणातमक टिपपणी लिखवाने का प्रयास।विश्लेषणात्मक  टिप्पणी  : सहायक िबंदु
● 'जैनी' िकसकी कहानी है? अनुवादक कौन है?
● पिरवार मे जैनी की भूिमका कया है?
● जैनी की पािरवािरक िसथित कै सी है?
● जैनी के पिरवार की आिथरक दशा कै सी है?
● जैनी का पित कया करता है?
● पित काम करते समय जैनी कया करती है?
● जैनी के मानिसक संघषर पर िवचार
● जैनी नामक पात आपको कै सा लगा? कयो?
pdf यहाँ दबाएँ।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom