പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

08 May 2014

'निराला' की , तुलसीदास के

'निराला' की "तोडती पतथर" पर एक सामानय विचार
 सूयरकात तिपाठी 'निराला' की विभिन आयामो पर चिचरत किवता है "तोडती  पतथर"।इस किवता मे इलाहाबाद के पथ पर पतथर तोडती रही एक युवित के माधयम से  किव ने सामािजक असंतुलन की ओर पाठको का धयान आकिषरत करने का पयास किया  है।

तुलसीदास के एक दोहे पर थोडा विचार

मिथया माहुर सजजनिह,  खलिहं गरल सम साच।

तुलसी छुवत पराई जयो, पारद पावक आँच।।

यह तुलसीदास का एक नीितपरक दोहा है।धािमरक होने के नाते वे लोगो मे मान-मयादा की भावना जगाने का भरसक पयास करते रहे। इस भूिमका मे पसतुत दोहे  को समझना चािहए।नीितपरक दोहे का अथर नैितकता को सामने रखकर ढूँढना उिचत रहेगा।तुलसीदास जैसे लोग समाज के लिए लिखते थे।
लेख का पूर्ण रूप यहाँ से  Hndi Blog

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom