പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

09 February 2016

SSLC 2016 പരീക്ഷക്ക് 2014 ലെ പരീക്ഷയുമായി സാമ്യമുണ്ടോ?

1 comment:

Ganta Mounika said...

Software training videos in Hindi
Autocad, Bootstrap ,Html And Css ,Php Mysql,jquery,angularjs,wordpress,WordPress Plugin Development,Codeigniter Tutorial,CodeIgniter Project Tutorial,zoomla,Drupal 7,java,Java Swing - Complete tutorials,c sharp dotnet,ASP.NET MVC,asp dotnet.in,meganto,c,c++,PSD to HTML5,blogger.
http://goo.gl/2oUoCt

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom