പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

02 February 2013

SSLC Question 7 वाक्यमिलान

आप ये वाक्य छात्रों को दें ।
यह कलम है ।
कलम काली है ।
राजू लिखता है ।
राजू हिंदी लिखता है । 
वाचन करने का निर्देश दें ।
वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य मिलाने का निर्देश दें ।
सहायता केलिए कहें ,

  • बार-बार आये शब्दों पर ध्यान दें ।
  • विशेषण और क्रियाविशेषण उचित स्थान पर रखें ।


बार-बार आये शब्दों पर ध्यान दें ।
विशेषण और क्रियाविशेषण उचित स्थान पर रखें ।
वैयक्तिक लेखन का आवसर दें ।
दो-तीन छात्रों से प्रस्तुत कराएँ ।
आप अपना प्रस्तुतीकरण करें ।
तुलना एवं चर्चा करके परिमार्जन करने का अवसर दें ।
पूछें, इस के मूल्यांकन सूचक क्या-क्या हैं ?
चर्चा चलाएँ और निम्नलिखित मूल्यांकन सूचकों का परिचय दें ।

  •  वाक्यों को पहचाना है ।
  •  उचित मिलान किया है ।

अभ्यास केलिए : -
वह पेड है ।
पेड छायादार है ।
पेड पर कोयल बैठता है ।
कोयल गा रहा है ।

आज 15 अगस्त है ।
आज स्वतंत्रता दिन है ।
स्वतंत्रता दिन की सभा हुई ।
सभा में तिरंगा झंडा फहराई ।

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom