പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

26 October 2015

ഇവ തിരിച്ചേല്‍പിക്കുന്നതിനെ ഇലക്‍ഷന്‍ ഡ്യൂട്ടി എന്നു പറയാം.

ELECTION RECORDS TO BE SUBMITTED TO COLLECTION CENTRE
 I. 1.CONTROL UNIT
    2.BALLOT UNITS
    3.COVER CONTAINING ACCOUNT OF VOTES RECORDED IN FORM 24 A
    4. COVER CONTAINING DECLARATION BY PRESIDING OFFICER IN FORM
       10A
    5.COVER CONTAINING PRESIDING OFFICER'S DIARY IN FORM N13
    6.COVER CONTAINING ACQUITTANCE ROLL OF TA TO POLLING
      PERSONNEL
   7. RECEIPT OF ELECTION RECORDS AND MATERIALS AFTER POLL (IN
       DUPLICATE)
II. 1st PACKET - STATUTORY COVER(sealed Cover) ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്
      1.COVER CONTAINING MARKED COPY OF ELECTORAL ROLL
      2.COVER COVER CONTAINING REGISTER OF VOTES FORM 21A
      3.COVER CONTAINING TENDERED BALLOT PAPERS WITH FORMS 21B -LIST
         OF TENDERED VOTES(RULE 35 E AND FORM 23-
LIST OF TENDERED
          VOTES(RULE 38)

      4.COVER CONTAINING UNUSED BALLOT PAPERS
III.IInd PACKET- NON STATUTORY COVERല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്
     1.COVER CONTAINING COPY OR COPIES OF ELECTORAL ROLL, OTHER
        THAN MARKED COPY
     2.COVER CONTAINING APPOINTMENT OF POLLING AGENTS IN FORM 10
     3.SEALED COVER CONTAINING LIST OF CHALLENGED VOTES IN FORM
       21
    4.COVER CONTAINING LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS IN FORM
       NO  22 AND DECLARATION IN FORM N 15
    5. COVER CONTAINING RECEIPT BOOK AND CASH ANY INCASE OF
        CHALLENGED VOTES
    6. COVER CONTAINING DAMAGED PAPER SEALS
    7. COVER CONTAINING ELECTION DUTY CERTIFICATE IN FORM N21
    8. COVER CONTAINING DECLARATION REGARDING AGE IN FORM N16
        AND THE LIST OF VOTERS WHOM DECLARATION OBTAINED IN FORM
        N18
   9. COVER CONTAINING USED VOTER SLIPS
   10.COVER CONTAININGUNUSED VOTER SLIPS
   11.COVER CONTAINING DAMAGED SPECIAL TAGS
   12.COVER CONTAINING DAMAGED STRIP SEALS
III.3rd PACKET ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്
    1.PRESIDING OFFICERS HAND BOOK
    2.INDELIBLE INK SET
    3.SELF INKING PADS
    4. PRESIDING OFFICERS METAL SEAL
    5.ARROW CROSS MARK RUBBER STAMP
    6.CUP FOR INDELIBLE INK
    7.EVM MANUAL
IV. 4th Packet
      REMAINING ITEMS
V.    VOTING COMPARTMENT MATERIALS, WASTE BASKET, POLYTHENE
       BAG FOR KEEPING POLLING MATERIALS ETC.

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom