പുതിയ 8,9,10 ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!
कितनी गजब की बात है खाना सभी को चाहिए मगर अन्न कोई उपजाना नही चाहता, पानी सभी को चाहिए लेकिन तालाब कोई खोदना नही चाहता। पानी के महत्त्व को समझे। और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करे।
Powered by Blogger.

10 December 2015

पारिभाषिक शब्दावली

Registered letter पंजीकृत पत्र Medical Certificate  चिकित्सा प्रमाण-पत्र
Post Office  डाक घर Clerk लिपिक
Computer keyboard संगणक कुंजीपटल Pay-in slip जमा पर्ची
All India Radio  आकाशवाणी Manager प्रबंधक
Stamp  डाक-टिकट Account number खाता संख्या
Tele communication दूरसंचार Reservation आरक्षण
Telephone  दूरभाष Cancellation रद्दीकरण
Inland letter card  अंतरदेशीय पत्र कार्ड़ Sleeper शयनयान
Internet  अंतरजाल Emergency exit आपातकालीन निकास
Interruption रुकावट Stick no bills पर्टियाँ/पोस्टर न लगाएँ
Vaccination टीकीकरण No admission अंदर आना मना है
Operation सल्य-क्रिया Don’t spit here यहाँ थूकना मना है
Laboratory प्रयोगसाला No smoking धूम्रपान मना है
Life insurance Corporation जीवन बीमा विभाग Prevent fire आग रोकिए
Health Insurance स्वास्थ्य बीमा Danger खतरा
Intensive Care Unit गहन चिकित्सा कक्ष Enquiry पूछताछ
Temperature तापमान Waste bin  कूड़ादान

No comments:

Pages

Submitting Income Tax Returns: Last Date Extended to Aug 31:Notification : ITR Forms :e-file Help:E-filing Link.

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom